Zakres usług świadczonych w ramach obsługi księgowej jest dostosowywany do indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

 

Kompleksowa obsługa księgowo-rachunkowa
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
• Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
• Prowadzenie ewidencji podatkowej w formie ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej
• Prowadzenie  rejestrów sprzedaży i zakupu VAT
• Rozliczanie transakcji międzynarodowych (WNT-WDT, Eksport-Import)
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
• Prowadzenie ewidencji obrotu magazynowego
• Przygotowywanie raportów, rozliczeń i sprawozdań finansowych
• Przygotowywanie deklaracji podatkowych i rozliczeń z urzędem skarbowym
• Sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości, podatków od środków transportu
• Sporządzanie wniosków i sprawozdań dla celów statystycznych i finansowych
• Monitoring należności i zobowiązań
• Wyprowadzanie zaległości księgowych
• Tworzenie planu kont i polityki rachunkowości
• Doradztwo księgowe

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa
• Naliczanie wynagrodzeń pracowników
• Sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
• Sporządzanie i wysyłanie informacji podatkowych
• Prowadzenie dokumentacji kadrowej
• Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
• Prowadzenie ewidencji nieobecności (urlopy, zwolnienia lekarskie)
• Monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
• Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach oraz zestawień do GUS
• Przygotowywanie raportów kadrowych
• Przygotowywanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, ZFS
• Wystawianie zaświadczeń
• Doradztwo w zakresie prawa pracy

Pozostałe usługi
• Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
• Pomoc w wyborze formy opodatkowania
• Sporządzanie wniosków i sprawozdań dla celów statystycznych i finansowych
• Reprezentowanie Klienta przed urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych i innymi instytucjami państwowymi
• Możliwość prowadzenia księgowości w siedzibie Klienta
• Rozliczenia roczne osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
• Szkolenia i kursy (w formie wykładów i ćwiczeń)